Duvekot Rentmeesters

Taxatie

De waardering van een object of zaak is sterk afhankelijk van het doel van de taxatie. Naast de klassieke taxaties voor het aan- en verkopen van onroerend goed zijn er nog vele redenen om een taxatie te laten uitvoeren. Redenen voor taxaties kunnen zijn:

  • aan- en verkoop van agrarisch- en landelijk onroerend goed;
  • planschade (risicoanalyse) en nadeelcompensatie;
  • minnelijke waardering ter voorkoming van onteigening en gedoogplicht;
  • bedrijfsverplaatsing en kavelruil;
  • bedrijfsovername, maatschapsvorming;
  • bedrijfsbeëindiging en minnelijke waardering (gezamenlijk met Belastingdienst bij staking);
  • persoonlijke- en zakelijke rechten zoals pacht, huur of recht van opstal en andere erfdienstbaarheden;
  • subsidie aanvragen;
  • balanstaxaties;
  • inbrengwaarde ten behoeve van exploitatieplannen.

Taxaties van uw onroerende zaak worden bij Duvekot Rentmeesters b.v. uitgevoerd door beëdigde NVR rentmeesters en registertaxateurs. Onze register taxateurs zijn vakbekwaam en aangesloten bij de kamers Landelijk Vastgoed en Wonen binnen het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Op deze manier kunnen wij een goede kwaliteit waarborgen voor onze taxaties.

Diverse taxatiemethoden en waarderingsgrondslagen kunnen worden toegepast om een zaak of object te taxeren. Afhankelijk van het doel van de taxatie passen onze taxateurs de meest geschikte methode toe. Het resultaat is een deskundig taxatierapport op maat.

Voor meer informatie over taxaties kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.